LESSONS & PROGRAMS

PIANO

Piano lessons Nat Studio are one-on-one for a period of 55 minutes, leaving 5 minutes for the teacher to report on the student's progress to their parents. Every teacher at Nat Studio is trained directly by Ajarn Nat and is knowledgeable with long time experience. 

การเรียนเปียโนที่ ณัฐ สตูดิโอ เป็นการเรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน ครั้งละ 55 นาที มีเวลาอีก 5 นาทีให้คุณครูพูดคุยกับผู้ปกครองได้เพื่อรายงานความคืบหน้าของนักเรียน คุณครูที่สอนที่นี่ทุกคนได้รับการฝึกฝนโดยอาจารย์ณัฐ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนเป็นเวลานาน

FLUTE

All our flute lessons are taught by Aj. Chatchawarn Atthakijkosol, a professional flautist who has learnt his craft in France.

ณัฐ สตูดิโอ กำลังเปิดสอนวิชาเครื่องเป่า โดยเริ่มจากฟลูต(Flute)ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนโดย อ.ชัชวาล อรรถกิจโกศล ซึ่งเรียนการแสดงและ  การสอนฟลูตจากประเทศฝรั่งเศส

CLARINET

Clarinet lessons will focus on three dimensions: musicianship, structural analysis, and knowing the clarinet. These are the three broad concepts of Aj, Tanyawat Dilokkunanant's philosophy. He custom-designs his lesson plan for each student based on their specific needs. 

THEORY CLASS

All students who pass the first level of piano exam will be required to study music theory. It is essential that students must have knowledge of how to write, understand basic harmony, music history, so he could interpret the music in the rightful style. It will also help a great deal how to use the pedals properly. Students from grade 5 onwards will be able to compose some basic composition and to use chords to improvise as well.

นักเรียนที่สอบผ่านระดับ 1 แล้ว จะต้องเรียนทฤษฎีดนตรีทุกๆคน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะของการอ่านและเขียนโน้ต รวมถึงประวัติศาสตร์ของการดนตรี เมื่เข้าใจพื้นฐานของการใช้เสียงประสาน ความรู้นี้จะทำให้การเล่นเปียโนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะความเข้าใจในเนื้อหาของดนตรี ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความสามารถในการตีความดนตรี และการใช้ pedal อย่างถูกต้องด้วย นักเรียนทฤษฎีที่ผ่านระดับชั้น 5 ขึ้นไป จะสามารถเรียนเข้าใจการแต่งเพลง และการใช้คอร์ดในการ improvise เบื้องต้นได้ ชั้นทฤษฎีของเรานั้นจะเป็นการเรียนกลุ่ม ไม่เกิน 5 คน ทางโรงเรียนจะพยายามจัดให้อยู่ติดกันกับชั่วโมงเรียนปฏิบัติ

CREATIVE MUSICAL PLAY
new!

Conducted by licensed music therapist Pinnaree Yontararak, Creative Musical Play is a group where musical play is used to help children to develop creativity and an awareness of self and others as well as to promote their self-expression.

Creative Musical Play Group เป็นกลุ่มที่ช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และการพัฒนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและผู้อื่น โดยมีผู้นำกลุ่มเป็นนักดนตรีบำบัด

NAT STUDIO ACTIVITIES

MONTHLY ACTIVITIES

Each month we organize different activities to encourage students in learning and practising. This varies from short term goals such as house concerts or masterclasses to personal inspiration through concerts at Sala Sudasiri Sobha.

ทุกๆเดือนเราจะมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ตั้งแต่การสร้างเป้าหมายระยะสั้น เช่น house concert หรือ masterclass และเพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนใน concert ที่ศาลาสุทธสิริโสภา

SUMMER CAMP 

Organized every 3 years, Nat Studio's summer camp is a special activity where children will have a chance spend their summer time with music and with quality. In this camp, they will have a chance to study with many artists from abroad as well as from Thailand. While they practise, they will be supervised by their seniors. Apart from their piano skills, they will learn more about the history of music as well as music appreciation, theory, and ear-training. 

จัดทุก 3 ปี Summer Camp ของ Nat Studio จะเป็นกิจกรรมเสริมจากการเรียนทั่วไปของ Nat Studio ภายใน Summer Camp ของเรา นักเรียนทุกคนจะได้เรียน Masterclass กับอาจารย์จากต่างประเทศ เวลาซ้อมก็จะมีคุณครูของโรงเรียนคอยกำกับ นอกเหนือจากนั้นแล้ว นักเรียนทุกคนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง และการร้องด้วย ซึ่งจะทำให้ความสามารถทางด้านดนตรีของแต่ละคนรอบด้านมากขึ้น อีกทั้งจะได้เรียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของดนตรี ซึ่งครอบคลุมไปถึงศิลปะแขนงอื่นๆด้วย 

PIANO SUMMER CAMP 2019: July 1-5 & 8-12, 2019

Next Summer Camp: Year 2020. Open to everyone.

SIAM INTERNATIONAL PIANO COMPETITION

Organized every 3 years, this competition is a result of a 30-year-long tradition in competition organizing. This competition was first known as "Nat Studio Piano Competition". Then, upon the 8th Nat Studio Piano Competition the organizing commitee agreed to transform it into "the First Siam International Piano compeition", making it the initiation of the international legacy. With this competition, we try our best to privde the best environment for all young pianists participating in the competition from the instruments to the members of jury that comes from all around the world.

Nat Studio จัดการแข่งขันเปียโนนานาชาติทุกๆ 3 ปี การแข่งขันนี้ ถึงแม้จะยกระดับเป็นระดับนานาชาติมาได้เพียง 2 ครั้ง แต่ก็ได้เริ่มจัดมาในระดับประเทศมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว โดยเป็นการแข่งขันที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมศักยภาพการเล่นเปียโนของนักเรียนเปียโนทุกคน และการแข่งขัน Siam International Piano Competition นี้ เราก็พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ทั้งแต่เครื่องดนตรี และสถานที่แข่งขัน ไปจนถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาตัดสินหลายๆท่าน ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

Next competition: Year 2021. Open to everyone.

EUROPEAN CULTURAL TOUR

Organized every 3 years, the Cultural Tour is reserved for Nat Studio students only. Students will have a chance to be exposed to Western culture to better understand music as a whole. They will get to study piano with Italian teachers and perform in many places. This will give them a hint of the life of a professional pianist when they have to travel and perform. Then, they will get to visit many museums exhibiting the world's most important paintings and other places of architectural icons to understand the style of different artistic historical periods. Not only that, they will learn about art and history, and they will also learn about the Italian way of living through Italian food and people. While staying there, they will have a chance of interaction with some Italian students and a variety of Italian food.

ทริปไปอิตาลี ซึ่งเป็นการเดินทางที่ขอสงวนไว้เฉพาะสำหรับชาวณัฐเท่านั้นนี้ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวณัฐผู้หลงไหลศิลปะหลายๆคนรอคอย เพราะนอกจากจะได้ไปเรียนกับอาจารย์ที่อิตาลี และคอนเสิร์ต และดูโอเปราแล้ว ยังจะได้ไปเที่ยวชมวัฒนธรรมของอิตาลีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด รูปปั้น สถาปัตยกรรม ไปจนถึงอาหารการกิน และวิถีชีวิตของชาวอิตาเลี่ยน

Follow our BLOG for more details of the trip

© 1985 by Nat Studio.